• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực từ ngày 15/6/2015 đến 21/6/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

You are here Example Pages