• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:
You are here Thông báo của Bệnh viện Dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ