• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Chào giá gói thầu Kiểm định, đo lường phương tiện đo nhóm 2

  • PDF.

Kính gửi : Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu : Kiểm định, đo lường phương tiện đo nhóm 2 với nội dung cụ thể như sau

 (Chi tiết thư chào giá)

huyet-ap-ke

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá gói thầu Kiểm định, đo lường phương tiện đo nhóm 2