• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ

  • PDF.

THÔNG BÁO

V/v kết quả lựa chọn  đơn vị cung cấp dịch vụ

Gói thầu: Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại KH-C-R50 tại trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024

(Xem chi tiết)

sua-chua

 

 

You are here Thông báo của Bệnh viện Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ